CH Ehrenvogel Liberty Dime  X CH Caijoy Dirty Dancing JH CD CGC

 

  
U-CD Am Can Intl Natl JHA CH Ehrenvogel Caijoy Strait Talk JH CD NA RN OAJ NGC GS-N NJC JS-N TT VC CGC
"KENYON"

 

  
CH Ehrenvogel Walk The Talk

"ATLAS"

 

  
CH Ehrenvogel Talk of the Town

"TALKER"